м.Київ
бул.Лесі Українки, 27/2, 01014
+38 (093) 22-99-442 +38 (044) 22-99-442
+38 (066) 22-99-442 +38 (097) 22-99-442
info@mps.com.ua

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з міжнародної стандарт-доставки
редакція № 04.19-1 від 18.04.2019
м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (далі — «Виконавець») пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які наділені достатнім об’ємом прав та повноважень отримати послуги з міжнародної стандарт-доставки відправлень відповідно до положень цього Публічного договору приєднання.
Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи публічної оферти у відповідності до положень ст. 638, 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Замовника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 ЦК України.
Договір вважається укладеним з моменту оформлення заявки на перевезення.
Безумовне та повне прийняття (акцепт – у розумінні ч.2 ст.638 ЦК України) умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання послуг, а саме передачі Замовником або третіми особами, які діють в інтересах Замовника Виконавцю відправлення за заявкою на перевезення для надання послуг, передбачених Договором, незалежно від наявності / відсутності підпису Відправника на екземплярі заявки на перевезення.
Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
Договір розміщено на сайті http://air.mps.com.ua/ (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.
До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують також Умови надання послуг ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС», що є публічними та розташовані на Сайті.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Терміни та визначення, передбачені цим Договором, тлумачаться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з міжнародної стандарт-доставки МЕВ, що переміщується через митний кордон України в якості МЕВ, які визначенні в п. 2.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.
2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику зазначається в цьому Договорі та/або Умовах надання послуг, що розміщені на Сайті, і включає (в тому числі, але не виключно):
2.2.1. Організацію приймання МЕВ.
2.2.2. Організацію приймання від Замовника супровідних документів на МЕВ.
2.2.3. Зберігання МЕВ з моменту його прийняття до моменту його видачі Одержувачу.
2.2.4. Послуги з організації доставки МЕВ Одержувачу.
2.2.5. Проведення митного оформлення МЕВ.
2.2.6. Міжнародне перевезення МЕВ.
2.2.7. Інші послуги, передбачені на Сайті та/або в Умовах про надання послуг.
2.3. Прийняття Виконавцем МЕВ для надання послуг, визначених Договором, оформлюється заявка на перевезення.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Обов’язки Виконавця:
3.1.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору.
3.1.2. Організувати приймання та збереження МЕВ до моменту його видачі Одержувачу за умови дотримання Замовником положень Договору.
3.1.3. Своєчасно доставити МЕВ, згідно з заявкою на перевезення.
3.1.4. Нарахувати митні платежі у відповідності до діючого законодавства.
3.1.5. Надавати митним органам документи, що містять правдиві відомості, необхідні для здійснення митного оформлення, які надані Одержувачем.
3.1.6. На вимогу Замовника інформувати останнього про хід митного оформлення.
3.2. Права Виконавця:
3.2.1. Отримувати оплату за Послуги та компенсацію за митне оформлення вантажу в розмірах і у строки, що передбаченні Договором.
3.2.2. Отримувати від Замовника всю необхідну та правдиву інформацію, яка потребується для надання послуг, у тому числі для здійснення митного оформлення МЕВ, у протилежному випадку Виконавець має право застосувати п.3.2.3 цього Договору.
3.2.3. Призупинити або відмовити у наданні послуг згідно цього Договору та повернути МЕВ відправнику у разі не виконання Замовником своїх обов’язків, передбачених цим Договором, до моменту їх повного виконання.
3.2.4. Відмовитись від надання послуг з міжнародної стандарт-доставки, за умови наявності в МЕВ заборонених до пересилання вкладень.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Обов’язки Замовника:
4.1.1. До моменту передачі МЕВ Виконавцю ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та Умовами надання послуг, а також з переліком заборонених до пересилання в МЕВ товарів та предметів.
4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.
4.1.3. Повідомити Виконавцю повну та правдиву інформацію про МЕВ.
4.1.4. Надати Виконавцю повний перелік документів, що відповідає дійсності та є правдивим, який необхідний для належного надання послуг Виконавцем, у тому числі для здійснення митного оформлення МЕВ, та на вимогу Виконавця надати вміст МЕВ для огляду, у протилежному випадку Виконавець має право застосувати п.3.2.3 цього Договору.

4.1.5. У разі отримання МЕВ в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) зафіксувати його стан у відповідному Акті, за обов’язковою участю представника Виконавця. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження МЕВ, нестача тощо) складається під час передачі МЕВ Замовнику.
4.1.6. Запакувати МЕВ належним чином для його збереження під час транспортування та під час завантажувально-розвантажувальних робіт.
4.2. Права Замовника:
4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.
4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором визначається відповідно до тарифів, розміщених на Сайті.
5.2. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником в українській національній валюті (гривні). Датою оплати за даним Договором є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця перед відправленням МЕВ авансом в повному обсязі. Оплата митних платежів у разі Експорту з України відбувається в країні одержання або транзиту вантажу в залежності від послуги, згідно чинного законодавства.
5.3. Передача Замовником МЕВ Виконавцю для надання послуги є свідченням того, що Замовник погоджується з тарифами Виконавця.
5.4. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами надання послуг та/або чинним законодавством України.
6.2. Виконавець зберігає за собою право на справляння адміністративного збору за прострочені платежі в розмірі, що не перевищуватиме 30 Євро в гривневому еквіваленті.
6.3. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків доставки або не доставку МЕВ, що затримані та/або вилучені митними/правоохоронними органами України з перелічених, проте не обмежуючись такими, підстав:
• Вартість товарів у МЕВ перевищує 100 Євро або їх еквівалент;
• МЕВ визнаються митними органами як партія товару, сумарна вартість яких перевищує 100 Євро або їх еквівалент;
• МЕВ містять об’єкти права інтелектуальної власності, які включено до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності України;
• МЕВ містять об’єкти, які відносяться до переліку заборонених до ввезення на митну територію України, згідно Митного Кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів України;
• Дії митних та інших державних органів, які спричинені обставинами, що знаходяться поза межами відповідальності Виконавця.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків доставки або не доставку МЕВ при експорті з України, що затримані та/або вилучені митними/правоохоронними органами країни призначення, країни-транзиту з перелічених, проте не обмежуючись такими, підстав:
• Вартість товарів у МЕВ перевищує суму безмитного ввозу в країні призначення;
• МЕВ визнаються митними органами як партія товару, сумарна вартість яких перевищує суму безмитного ввозу в країні призначення;
• МЕВ містять об’єкти права інтелектуальної власності, які включено до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності країни призначення;
• МЕВ містять об’єкти, які відносяться до переліку заборонених до ввезення на митну територію країни призначення;
• Дії митних та інших державних органів, які спричинені обставинами, що знаходяться поза межами відповідальності Виконавця.
6.5. Замовник несе відповідальність за надання недостовірної інформації про відправлення, документів для оформлення вантажу що не є достовірними в порядку визначеним митним законодавством України.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
7.1. Договір набуває чинності в момент передачі Замовником МЕВ Виконавцю для надання послуг, що передбачені Договором, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.
8.3. Акти огляду МЕВ, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту МЕВ, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсними і при розгляді претензії не беруться до уваги.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.
9.2. Замовник (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі — Персональні дані)) з метою:
1) Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання (Третіми уповноваженими особами, які допомагають в виконанні послуг Виконавцю), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
2) Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
3) Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.
Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».
9.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС»
ЄДРПОУ: 41886356
Юридична адреса: 08301, м. Бориспіль, вул. Сергія Оврашка, 1
п/р: 26006056232498 в ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО: 380269
ІПН 418863510283
Директор
____________________ Мірза М.І.